top of page
bekkelaget barnehage ute.jpg

Bekkelaget Barnehage

Bekkelaget barnehage ligger sentralt til i Bekkelaget på Åkershagan. På uteområdet har vi en lavvo, bålplass, sykkelvei med bensinstasjon og ulike lekeapparater. Vi har korte avstander til tur-stier, skog, Trollparken, samt at vi er et lite steinkast fra Mjøsa. Vi disponerer egen gymsal, hvor store og små kan utfoldet seg. Barnehagen har en utvidet kristen formålsparagraf og vi setter oss selv inn i en større sammenheng, som en del av Guds skaperverk. Vi ønsker at barna skal utvikle et sunt selvbilde og empati for andre mennesker.

I Bekkelaget barnehage har vi to avdelinger. På Solstua går barna som er mellom 0-3 år, og på Blåveisen går barna som er mellom 3-6 år. Avdelingene deles inn i mindre grupper ut fra hvor mange barn som går på hver avdeling.

Bekkelaget barnehage er en mangfoldig barnehage, med mange nasjonaliteter representert blant både barn og ansatte. Dette får vi stor glede av gjennom å se at vi alle er like verdifulle uavhengig av bakgrunn, kultur, etnisitet og religion.

Visjon

Å Kjenne Gud og gjøre han kjent!

Vi vil gi barna gode opplevelser og verdier som kan danne grunnlaget for en god framtid for hver enkelt.

 

«Å kjenne Gud og gjøre han kjent» er visjonen til Stiftelsen Ungdom i Oppdrag, som er eier av barnehagene. Denne visjonen legger grunnlag for vårt arbeid i barnehagene.

Videre betyr vår visjon at vi i ord og handling vil formidle at den enkelte er unik og verdifull bare fordi den er til. Personalet vil jobbe med hvordan vi best mulig kan ha visjonen som en veileder i de ulike situasjonene i barnehagen. Vi ønsker å se barn som er trygge på omgivelsene og sin egen mestring, men også sin verdi uavhengig av hva de får til.

Kjenne Gud-opplegget

Dette er «Ungdom i Oppdrags» undervisningsopplegg for barnehager. Kjenne-Gud-opplegget handler om at barna skal få kjennskap til Gud som Skaper, Gud som Far, Jesus og Bibelen. Bibelske begreper og prinsipper kan være abstrakte, mens små barn tenker og lærer på svært konkret vis. Kjenne Gud – opplegget bygger derfor på på fire prinsipper som hjelper oss å formidle dette til barna på en konkret måte. Disse prinsippene er:

- Bibelfortelling – kunnskap om Bibelen

- Bønn – personlig relasjon til Gud

- Praktisering – livsmestring

- Skaperverket – grunnlag for formingsaktiviteter

Disse prinsippene knyttes også opp mot arbeidet for Rammeplan for barnehagen:

Bekkelaget Barnehage klatring på vegg.jpg
Bekkelaget Barnehage Lek.jpg

Språkfokus

I Bekkelaget barnehage er kommunikasjon, språk tekst et kontinuerlig fokus og arbeid.

 

Språkstimulering skjer til enhver tid, hvor alle de ansatte skal være bevisste språkmodeller gjennom hele barnehagedagen. Vi setter ord på det vi gjør, og det vi ser i samtaler med barna. Vi repeterer ord, viser konkreter og barna får oppleve at de blir «språkbadet». Dette ser vi på som den aller viktigste arbeidsformen ved språkstimulering.

 

I tillegg til å være språkmodeller legger vi vekt på «den gode samtalen» med hver enkelt, gjennom mindre grupper, i aktiviteter og i språkgrupper.

 

Rammeplanen for barnehagen sier at vi gjennom arbeidet med kommunikasjon, språk og tekst blant annet bidrar til at barna:

  • Uttrykker sine følelser, tanker, meninger og erfaringer på ulike måter

  • Videreutvikler sin begrepsforståelse og bruker et variert ordforråd

  • Møter et mangfold av bøker, eventyr, fortellinger, sagn og uttrykksformer

  • Utforsker og gjør seg erfaringer med ulike skriftspråksuttrykk, som lekeskrift, tegning og bokstaver, gjennom lese – og skriveaktiviteter.

Personalet

Vi verdsetter trygghet, trivsel, glede og kvalitet for både barn og ansatte. Hos oss vil dere møte tilstedeværende ansatte med barnets beste i fokus. Vi er opptatt av å dele barnehagehverdagens gylne øyeblikk sammen med barna, samtidig som våre pedagoger lager gode og varierte planer i tråd med Rammeplanen for barnehager og vårt eget satsningsområde.

Vi er opptatt av faglig påfyll og utvikling, og jobber kontinuerlig med forskjellig utviklingsarbeid. Dette gjøres sammen med de andre private og kommunale barnehagene i kommunen. Vi jobber for at vi skal ha god analysekompetanse ved å speile egen praksis i forhold til vårt samfunnsoppdrag. For å gjøre en god jobb i barnehagen, kreves det at vi reflekterer og analyserer arbeidet vårt, for å se om vi når de mål som er satt på nasjonalt, kommunalt og lokalt nivå.

Hvordan søke plass

For å sikre seg barnehageplass påfølgende barnehageår, må man søke om dette på kommunens hjemmeside innen 1. mars.

Ved ledige plasser, kan barnehagen ta inn nye barn fortløpende gjennom barnehageåret.

Har du spørsmål om barnehageplass, ta kontakt!

 

 

Kontaktinformasjon:

Bekkelaget barnehage AS:

Besøksadresse

Bekkelaget barnehage
Tunbekkvegen 13
2312 OTTESTAD

 

Postadresse

Bekkelaget barnehage

Tunbekkvegen 13

2312 OTTESTAD

E-post

post@bekkelagetbarnehage.no

Daglig leder

Mai-Ly Reinemo Tlf: 469 08 066

E-post: maily.reinemo@bekkelagetbarnehage.no

bottom of page